EXKLUZIVÍ ESHOP S NÁBYTKEM

Vyberte si vhodný nábytek jedinečných designových řad do vašeho interiéru.

KATALOG PRODUKTŮLignumLine s.r.o

DPO povĕřenec:
PARY s.r.o., Martin Bláha
telefon: +420 724 365 366
e-mail: info@gdprauditori.cz

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranĕ fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tĕchto údajů a o zrušení smĕrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochranĕ osobních údajů), (dále jen "GDPR")TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je LignumLine s.r.o., se sídlem Janouchova 658/9, Háje, 149 00 Praha 4, IČO: 07208901 (dále jen "Správce").

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĔŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Povĕřencem pro ochranu osobních údajů zprostředkovává společnost PARY s.r.o. , se sídlem Libocká 135/70, Liboc, 161 00, Praha 6, IČO: 649 43 127, kde je povĕřencem Martin Bláha, +420 774 563 742, blaha@gdprauditori.cz (dále jen "Povĕřenec").

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje smluvního partnera, jenž je fyzickou osobou (dále jen "Subjekt údajů"), které byly Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem realizace smluvního vztahu se Subjektem údajů při poskytování sjednaných služeb, tzn. zejména vyhodnocování žádosti o uzavření smlouvy, jednání o uzavření smlouvy nebo o její zmĕnĕ, oboustranné plnĕní práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chránĕných zájmů správce (zejména zajištĕní a uplatnĕní právních nároků ze smlouvy). Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnĕní příslušné smlouvy.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnĕní zákonných povinností Správce.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĔTEM ZPRACOVÁNÍ
Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezamĕnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnĕní smlouvy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí zemĕ, mezinárodní organizaci nebo jiným, než osobám ve smluvním vztahu se společností LignumLine s.r.o.

DOBA ULOŽENí OSOBNíCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnĕ nutnou k zajištĕní vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálnĕ po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávnĕn ty které údaje uchovávat podle obecnĕ závazných právních předpisů.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Povĕřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadĕ omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost tĕchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 

©2019 LignumLine s.r.o. | Klivarova 14, Háje, 149 00 Praha 4 | Ič: 07208901
Session: 5b73985c9ce5421043902bc74aa021be